طی بازدید جناب آقای دکتر افشاری امکان همکاری های دو جانبه کانون با دانشگاه آزاد اسلامی و بکارگیری شبکه آزمایشگاهی مجهز دانشگاه آزاد در صنعت آب و فاضلاب به جهت دستیابی به استانداردهای مورد نیاز در این حوزه و امکان تولید تجهیزات با کیفیت و دارای استانداردهای مورد قبول صنایع داخلی و خارجی بررسی و تشریح گردید.

جناب آقای دکتر افشاری ضمن استقبال از این امکان دستور فراهم نمودن مقدمات همکاری های آتی در ماه های آینده با برگزاری یک نشست تخصصی و آسیب شناسی این حوزه را مبذول فرمودند.