به گزارش ایرنا پساب فاضلاب، آب نامتعارفی که در شرایط معمولی از آن استفاده نمی‌شود اما با توجه به وضعیت بحرانی خشکسالی طولانی مدت در خراسان جنوبی این آب خاکستری منبع پایداری است که می‌توان با مدیریت اصولی و نوآورانه از آن در بخش کشاورزی و صنعت، آینده‌ای بدون بحران کم‌آبی را متصور شد.

خشکسالی بیش از ۲ دهه در استان خراسان جنوبی لنگر انداخته و سال آبی گذشته (اول مهر ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰) کمبود شدید بارندگی‌ و افزایش دمای هوا، شرایط سخت‌تری را برای این استان ایجاد کرد، به‌گونه‌ای که به دلیل کمبود بارش‌ها، استفاده از منابع آب زیرزمینی افزایش یافت و کسری مخزن آبخوان‌های استان در سال آبی گذشته به ۱۲۵ میلیون متر مکعب رسید که نسبت به سال آبی قبل‌تر، ۲۵ درصد افزایش داشت.

از طرفی همزمان با افزایش کسری مخزن شاهد افت سطح آب زیرزمینی هم بودیم که متوسط افت سطح آب زیرزمینی از ۲۱ به ۲۵ سانتیمتر افزایش یافت و اکنون از مجموع ۴۴ دشت و محدوده مطالعاتی استان، ۹ دشت ممنوعه بحرانی و ۲۲ دشت ممنوعه است همچنین در دهه اخیر تعداد دشت‌های ممنوعه بحرانی استان به دلیل افت مستمر آبخوان‌ها از ۲ به ۹ دشت افزایش یافته است.

کسری مخزن تجمعی خراسان جنوبی نیز سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب است که این کسری مخزن به دلیل اضافه برداشت از منابع آبی استان در سال‌های متوالی ایجاد شده و کاهش کیفیت منابع آب را نیز در پی داشته و فرونشست زمین هم به عنوان زلزله خاموش پیامد اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی است.