تاریخچه تاسیس

پیشنهاد تاسیس کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار آب و فاضلاب در سال 1398 پس از مطالعه شرایط آبی کشور ، توانمندي هاي شرکت هاي دانش بنیان و فعالان این حوزه، سطح علمی کشور در حوزه مهندسی آب و منابع طبیعی و سایر رشته هاي مرتبط، مشورت و کسب نظر مدیران ارشد و پیشکسوتان این صنعت و جمیع جهات دخیل در این حوزه وسیع و استراتژیک با نگاه ایجاد وحدت رویه و هم افزایی فی مابین تمامی ارکان و فعالان حوزه آب و فاضلاب توسط جناب آقای مهندس محمد حسینی تقدیم مدیر کل دفتر هماهنگی کانون ها، جناب آقاي دکتر عبدالرضا مجدالدین گردید.خوشبختانه با اشراف کامل معاونت علمی و فناوري، بخصوص دفتر هماهنگی کانون ها جناب آقاي دکتر مجدالدین و ستاد توسعه فناوري هاي آب، فرسایش، خشکسالی و محیط زیست جناب آقاي دکتر ابراهیمی بر موانع و مسایل موجود طرح تاسیس این کانون پس از ارائه و بررسی در کمیسیون کانون ها مورد تصویب قرار گرفت و سیاست هاي تشویقی و حمایتی معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري موجب گشت تا بنیان یک نهاد کارا با نقش تسهیل گری ، ایجاد هم افزایی و وحدت رویه مابین تمامی ارکان صنعت آب و فاضلاب بنا گردد.