طی بازدید جناب آقای دکتر اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ضمن توضیحات شرکت های نانو فناور حاضر در پاویون کانون در مورد تکنولوژی و دست آوردهای مربوطه در زمینه آب و فاضلاب همچون حذف بوی نامطبوع آب،تکنولوژی نانو حباب و ... مشکلات اخذ استاندارد تجهیزات فناورانه نیز مطرح شد که با عنایت جناب آقای اسلام پناه راهکار های سازندهای جهت تسهیل مراحل اخذ استاندارد مطرح گردید.