به گزارش ایرنا، سال گذشته علاوه بر ۶۰۰ روستای استان که با مشکل جدی تامین آب روبه رو بودند، شهر یک میلیون نفری کرمانشاه نیز وضعیت بحرانی برای تامین آب را تجربه کرد. 

سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مجموع ۲۹۷ میلیمتر باران در سطح این استان بارید که نسبت به سال قبل از آن ۳۴ درصد کاهش داشت و در نهایت منجر به کاهش ۶۰ درصدی روان آب‌ها و کاهش ۷۰ درصدی آب چشمه‌ها در کرمانشاه شد. 

به دنبال این روند میزان آب دهی چشمه های سراب قنبر و طاقبستان که بخش اصلی آب شرب شهر کرمانشاه با ۳۰۰ هزار مشترک را تامین می‌کردند به شکل محسوسی کاهش یافت و بسیاری از چاه های  تامین کننده آب شرب نیز خشک شدند، که به جیره بندی آب برای مناطق و قطعی هفتگی آب در برخی از محله های منجر شد.

بر اساس آمارهای سازمان هواشناسی کم بارانی امسال هم تشدید شد و بارش‌ ۳۳ درصد نسبت به سال زراعی گذشته و ۴۴ درصد نسبت به میانگین بلند مدت دوباره کاهش پیدا کرد. 

کارشناسان حوزه آب استان کرمانشاه پیش بینی کرده اند که امسال، تامین آب کرمانشاهی ها در فصل گرما سخت تر از سال قبل شود و در صورتی که منابع پشتیبان برای آب شرب این شهر موجود نباشد، قطعی ها طولانی تری خواهد بود.