در حالي که يکي از عوامل جنگ هاي آينده و خشونت هاي مدني و اجتماعي مي تواند از کمبود منابع آب، غذا، جنگل و شيلات ناشي شود. سؤال اصلي مقاله اين است که کشورهاي اسلامي از جهت منابع آب در چه وضعيتي از تنش قرار دارند؟ اين مقاله به روش توصيفي و با استفاده از منابع کتابخانه اي و سايتهاي اينترنتي به دنبال بررسي وضعيت منابع آب به ويژه آب شيرين و کمبود آن در کشورهاي اسلامي و به ويژه ايران مي باشد. نتايج نشان مي دهد که در کشورهاي اسلامي مورد مطالعه و به ويژه ايران، منابع آب شيرين و قابل استفاده براي مردم در وضعيت مناسبي قرار ندارد. و با ادامه روند موجود در آينده نيز چالشها و درگيريهايي بر سر منابع آب به وجود خواهد آمد؛ همچنان که هم اکنون نيز اعتراضات و آشوبهايي بر سر تقسيمات آب اتفاق افتاده است.

لینک دانلود مقاله :

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=358544