قيمت هاي پايين، حساسيت كم تقاضاي آب نسبت به قيمت و نبود نهاده هاي جانشين منابع آبي مجموعه عواملي است كه منجر به برداشت بي رويه از منابع آب در بخش هاي مصرفي، صنعتي و كشاورزي شده است. در اين راستا بررسي ها حاكي از آن است كه قيمت گذاري منابع آبي در ايران عمدتا مبتني بر روش حسابداري بوده در صورتي كه مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد كه رويكرد قيمت گذاري آب در كشورهاي توسعه يافته، نه تنها هزينه نهايي آب را در نظر مي گيرد، بلكه در محاسبه قيمت آب به پارامترهايي ديگري كه عمدتا متاثر از ارزش ذاتي آب نظير ارزش ميراثي و وجودي است، توجه ويژه دارند. مقاله حاضر با عطف توجه به مفاهيم ارزش، هزينه و قيمت گذاري آب بر اساس اصول اقتصادي، به تبيين ادبيات بازاريابي و قيمت گذاري دقيق منابع آب به عنوان دو استراتژي مهم اقتصاددانان در مديريت منابع آب مي پردازد. نتايج پژوهش حاضر بر تبيين دقيق حقوق مالكيت جهت ايجاد بازاريابي منابع آبي و احتساب پارامترهاي مهم در قيمت گذاري مدرن منابع آبي در كشورهاي توسعه يافته دلالت دارد و كاملا مشهود است كه قيمت گذاري موجود آب در ايران به شيوه حسابداري در بلندمدت موجب اتلاف منابع آبي كشور شده و لذا لازم است كه اين رويكرد براي جلوگيري از هدر رفت منابع مورد تجديدنظر قرار گيرد.

لینک دانلود مقاله :

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=275816