لینک دانلودارتباط مستقیم بین  امنیت آبی، امنیت انسانی و امنیت ملیِ دولت ها از یک سو و وجود حوضه های  آبریز و آبخوان های مشترکِ بین المللیِ متعدد در دنیا از سوی دیگر، سبب  شده است که سامانه های آبی به نحو اجتناب ناپذیری به یک مقوله سیاسی و  امنیتی در دنیا تبدیل شوند و پیوند درهم تنیده "آب، سیاست و امنیت" را  ایجاد کنند.

جهت مطالعه کامل مقاله اینجا کلیک کنید