از بين روش هاي مختلفي كه تاكنون براي هدايت و ارزيابي عملكرد سازمان ها مطرح شده اند، مدل كارت امتيازي متوازن، تنها روشي است كه به صورت پيوسته سازمان را از پايين ترين تا بالاترين سطح آن به صورت يكپارچه، كارا و اثربخش به سمت اهدافش سوق مي دهد. اين مدل مبتني بر اهداف و استراتژي هاي سازمان و جامع نگر است. از تمام زوايا سازمان را بررسي مي كند و از اين طريق همگرايي كل بدنه سازمان را در راستاي اهداف آن فراهم مي آورد و علاوه بر آن قادر است ضعف سيستم هاي ارزيابي عملكرد فعلي در شركت ها كه متكي بر شاخص هاي مالي و عمدتا مبتني بر كاهش بهاي تمام شده ناشي از صرفه هاي مقياس و توليد انبوه است را رفع كند. در اين پژوهش به بررسي تاثير استفاده ازمعيارهاي كارت امتيازي متوازن بر ارزيابي عملكرد مالي صنعت آب و فاضلاب شهري پرداخته شد. داده هاي اين پژوهش از 35 شركت جامعه آماري در يك دوره زماني چهار ساله از سال 86 تا 89 استخراج شده است. متغيرهاي مستقل مربوط به كارت امتيازي متوازن شامل چهار معيار و متغير وابسته ارزيابي عملكرد شامل نرخ بازده فروش در نظر گرفته شد. به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش از روش گام به گام براي ورود متغيرهاي ورودي با توجه به عدم معنا دار بودن ضرايب متغيرهاي مستقل و عدم هم خطي يا ناهمبسته بودن بين متغيرهاي مستقل، انتخاب شد كه سبب شد تمامي فرضيه هاي پژوهش با ارائه مدل جديد مورد تاييد قرار گيرند. اين پژوهش نشان مي دهد كه بين معيارهاي ارزيابي متوازن و عملكرد شركت ها رابطه مستقيمي وجود دارد و در نتيجه بهبود معيارهاي ارزيابي متوازن باعث بهبود عملكرد شركت مي شود. با توجه به ضريب تعيين فرضيه يك مي توان گفت كه رابطه خطي قوي بين معيارهاي مالي ارزيابي متوازن و ارزيابي عملكرد وجود دارد. استفاده از روش امتيازي متوازن در ارزيابي عملكرد مالي از طريق توازن بين ديدگاه هاي مالي، مشتريان، فرايند داخلي و رشد و يادگيري، به درك بسياري از روابط دو سويه از سوي مديران كمك مي نمايد و مي تواند به عنوان يك راهنما و سيستم كنترلي در رسيدن به اهداف كمك كند؛ ديدگاه هاي مديران و كاركنان را به هم نزديك كرده و تصويري يكسان از اهداف و خط مشي مرتبط با آن را ارائه دهد و از طريق ايجاد زنجيره عطف، شركت را در ارزيابي وضعيت، عملكرد و انعطاف پذيري مالي ياري رساند.

: لینک دانلود مقاله

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=275815