به اندازه گیری میزان تمایل یک ماده شیمیایی به اکسایش و یا  کاهش یک ماده شیمیایی دیگر پتانسیل اکسایش و کاهش گفته  میشود که اغلب برحسب میلیولت بیان میشود. پتانسیل  ااکسایش و کاهش را میتوان به کمک یک پیل الکتروشیمیایی  تبیین نمود. این پیل الکتروشیمیایی از دو الکترود که یکی نقش  آند و کاتد را دارد به همراه سیم انتقال الکترون و محلول  الکترولیت و در برخی موارد پل نمکی تشکیل شده است. آند در  پیل الکتروشیمیایی هنگامیکه چهار جزء اصلی بهصورت درست  برقرار باشند الکترون از دست میدهد و بهصورت جزئی با بار  مثبت وارد محلول الکترولیت میشود. در این حین الکترون تولید  شده توسط سیم جریان الکتریکی هدایت شده و به سمت کاتد  حرکت میکند.

:ادامه مطلب و دانلود مقاله را در لینک زیر مشاهده فر مایید

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=441792