ارزش مشارکت‌ شهروندان سمنان در پروژه انتقال آب دریای خزر با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط، پرسشنامه دوگانه دو بعدی برآورد  و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد پس از تخمین الگوی لاجیت به روش حداکثر راست‌نمایی ارزیابی شد. اطلاعات پژوهشی از طریق پرسشنامه دو بعدی شامل 384 نفر گردآوری شد. طبق یافته‌های پژوهشی، اولاً، متغیرهای درآمد و سطح تحصیلات دارای اثر مثبت و معنی‌دار و متغیرهای تعداد اعضای خانوار و قیمت پیشنهادی دارای اثر منفی و معنی‌دار بر تمایل به پرداخت پرسش‌شوندگان در شهر سمنان هستند. ثانیاً، میانگین تمایل به پرداخت سالانه هر خانوار، 433077 ریال و ارزش مشارکت سالانه شهروندان برای اجرای پروژه انتقال آب دریای خزر، 11/30 میلیارد ریال است. تمایل شهروندان به مشارکت در تأمین بخشی از هزینه‌های اجرای طرح، بیانگر مسئولیت‌پذیری مردم در حل مشکلات منطقه‌ای است که می‌تواند به‌عنوان الگویی مناسب در اجرای طرح‌های ملی و حل مشکلات منطقه‌ای ارائه شود.

لینک دانلود مقاله :

http://www.wwjournal.ir/article_89968_4ff7c8bf396d0e395f6974a900aa0b16.pdf