شناسایی الگوی مصرف آب خانگی در میان شهروندان شهر ایلام با رویکرد بخش‌بندی مصرف‌کنندگان بر اساس ویژگی‌های جمعیت شناختی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. الگوی مصرف آب با رویکردی نگرشی رفتاری بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل تعدادی از مصرف‌کنندگان آب خانگی شهر ایلام بود. از این جامعه نمونه‌ای با حجم 313 نفر به‌روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای برای پاسخ به پرسشنامه پژوهش انتخاب ‌شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامه‌ای بود که توسط پژوهشگران طراحی شده بود. پایایی پرسش‌نامه از طریق آزمون آلفای کرون باخ با ضریب 78/0 تأیید شد. روایی پرسش‌نامه نیز با استفاده تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. برای خوشه‌بندی مصرف‌کنندگان، از روش خوشه‌بندی دو مرحله‌ای استفاده ‌شد. یافته‌های پژوهش در مورد الگوی مصرف آب و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در بین مصرف‌کنندگان آب خانگی، 5 خوشه را نشان داد. نتایج نشان داد مصرف‌کنندگانی که در خوشه‌های پرمصرف قرار دارند، دارای تحصیلات پایین‌تری هستند. همچنین افراد بیکار عموماً در خوشه‌های پرمصرف قرار می‌گیرند.

دانلودمقاله :

http://www.wwjournal.ir/article_50008_4c81ed080c4b65156f4fe5ef270ec767.pdf