نرخ گذاری آب در مدیریت منابع آب چکیده مدیریت منابع آب با مقاصد و اهداف بسـیار مهمـی بـه لحـاظ اقتصـادی، اجتمـاعی، مـالی و زیست محیطی مواجه است که از آن جمله می توان بـدین مـوارد اشـاره کـرد : پاسـخگویی بـه تقاضا های جدید در شرایط بروز محدودیتهای کمی و کیفی عرضه آب ، کـاهش و رفـع موانـع استفاده کارآمد و بهینه از منابع آب ، ارائه خدمات بهتر در بهـره بـرداری طرحهـای آبـی ، ایجـاد عدالت اجتماعی میان گروههای مختلف درآمدی و حفاظـت از منـابع آ ب . به طورکلی، نرخ آب به دو صورت ایجاد می گردد: ٢-١- تشکیل قیمت در بازار آب بهترین روش تعیین ارزش و قیمت هـر کـالایی، نظـام بـازار اسـت کـه بـه درسـتی تمـایلات تقاضاکنندگان را برای پرداخت و همچنین میزان تمایل مبالغ دریافتی عرضه کنندگان را به خوبی نشان داده و آنها را به تعادل می رساند. ایـن شرایط در نمودار شماره ٤ نشان می دهد که هزینه نهایی به MC٢ و هزینـه متوسـط بـه AC٢ منتقل می شود که قیمت تعادلی در این شرایط MC٢=٢*P است که بالاتر از زمـانی اسـت کـه اهداف اقتصادی دنبال می گردد. ٢-٤- بررسی مقررات موجود مبانی نرخ گذاری بر اساس قانون توزیع عادلانه آب در دو حوزه محدوده طرحهـا و خـارج از محدوده طرحها به صورت ذیل تعیین شده است : ٢-٤-١- تعرفه های محدوده طرحها: در محدوده ای که دولت مجری طرحهای آبـی اسـت ، بـه دولت اجازه داده می شود تا هزینه های مدیریت ، تولید، بهره برداری، تامین و اسـتهلاک تاسیسـات را بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی و اجتمـاعی منطقـه تعیـین کـرده و از مصرف کننده دریافت نماید.

لینک دانلود مقاله :

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=216750