با بیشتر شدن فعالیت های صنعتی و تخلیه فاضلاب های تصفیه نشده که شامل آلاینده های محیط زیستی مختلف هستند به محیط های آبی، مشکلاتی مانند کاهش قابلیت نفوذ نور، به وجود آمدن شرایط بی هوازی و عوارضی همچون آلرژی و سرطان برای انسان و سایر موجودات زنده ایجاد می شود. روش جذب سطحی به عنوان یکی از اثرگذارترین و کارآمدترین روش ها در حذف آلاینده های محیط زیستی مطرح است و در بین روش های رایج برای تصفیه فاضلاب، کاربرد جاذب های طبیعی نسبت به روش های دیگر کارایی بیشتری داشته و از نظر اقتصادی نیز مناسب تر است. از آن جایی که جاذب های طبیعی به وفور در طبیعت وجود دارند و دارای قیمت بسیار ناچیز و حتی در بعضی از موارد بدون هزینه هستند. جذب آلاینده به وسیله این مواد، می تواند روشی مناسب به منظور حذف مواد سمی از آب های آلوده و پساب های صنعتی باشد. در این مقاله، به بررسی عملکرد تعدادی از جاذب های زیستی به منظور حذف آلاینده ها از فاضلاب های صنعتی و پساب ها پرداخته می شود.

:دانلود مقاله 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=543682