مردمان خراسان شمالی تب داغ تابستان را با خنکای چشمه ها و رودخانه ها از سر می گذراندند اما اکنون که چشمه ها و رودهای این دیار رویای آب می بینند و چشمانشان خشک شده و خشکسالی رمق مردم را بریده است؛ دلخوش به سخاوت آسمان و رحمت پروردگارند و امسال هم خشکسالی بر تن رنجور مردمان سرزمین این خطه تازیانه میزند.

کاهش نزولات آسمانی این استان را با بحران جدی خشکسالی مواجه کرده و این پدیده چنان شدت گرفته است که بعضی از مناطق روستایی با کمبود آب آشامیدنی و خشک شدن زمین های کشاورزی مواجه شده اند و برای آب آشامیدنی خانوار و حتی دام هایشان وابسته به تانکرها شده اند و اکنون تنها منبع تامین آب در برخی روستاها تانکراست.

با نگاهی به آمارها می توان دریافت که متوسط بارش دراز مدت این استان ۲۶۷ میلیمتر است که حجمی معادل هفت میلیارد و ۵۹۱ میلیون متر مکعب می شود و از کل حجم بارش دریافتی، ۸۶ درصد معادل ۶ میلیارد و ۵۲۹ میلیون متر مکعب آن به دلیل تبخیر و تعریق از دسترس خارج شده و تنها یک میلیارد و ۶۲ میلیون متر مکعب  آب تجدید شونده را می توان در اختیار گرفت که برابر استانداردهای مصوب شورای عالی ۷۵ درصد آن باید مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته کارشناسان؛ افت منابع آب در دشت‌های خراسان شمالی بیش از  ۵۰ سانتی متر برآورده شده بطوری که هشت دشت استان ممنونه و ممنونه بحرانی است و سه دشت آزاد نیز ظرفیت های لازم را برای برداشت آب ندارند و هم اینک ۵۰ درصد کشتزارهای آبی و باغی استان با تنش آبی مواجه است که این وضعیت به علت کاهش بارندگی ها ایجاد شده و خشک شدن منابع آب و استمرار خشکسالی ها موجب شده تا  ۳۰۰ روستا با تنش آبی مواجه باشند.